دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی کشور می باشد که دو استان آذر بایجان غربی و شرقی را به هم متصل می کند.  نام این دریاچه  از نام شهر ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی گرفته شده است و در زبان ترکی اورمو گولو گفته می‌شود. دریاچه ارومیه بزرگ ترین آبگیر دایمی در آسیای غربی در شمال…