بوستان شغاب بوشهر یکی از پارک های بوشهر است که در خیابان بهمنی این شهر واقع شده است. این بوستان از جمله پارک های تاریخی بندر بوشهر است که در زیر خاک خود آثار مربوط به دوره ایلامیان نگهداری می کند. از ویژگی ها خاص بوستان شغاب وجود دریا رو به پارک است که چشم…