مزار کوه بیرجند یکی از اماکن مذهبی بیرجند است که در جاده مزار کوه واقع شده است.