توضیحاتی درباره جهرم

شهر جهرم (Jahrom) در استان فارس واقع شده است.

دسترسی سریع