توضیحاتی درباره چالوس

شهر چالوس (Chalus) در استان مازندران واقع شده است.