توضیحاتی درباره کرمانشاه

شهر کرمانشاه (Kermanshah) در استان کرمانشاه واقع شده است.